Ontwikkel Afdeling Toerisme

Verantwoordelijkheden en taken

Naast zijnstatutaire opdracht is het Syndicat in het algemeen verantwoordelijk voor de coördinatie en het beheer van de toeristische activiteiten op het stuwmeer, in samenwerking met de verschillende overheidsdiensten en lokale overheden.

Dedrie sectorale commissies die door het Syndicaatscomité zijn opgericht, hebben als taak voorstellen te doen en de beslissingen van de besluitvormende vergadering te ondersteunen. Hiertoe werden eind 2009 vijf sleutelgebieden van het S.M.A.D.E.S.E.P.-beleid gedefinieerd om het werk van elk van deze commissies zo goed mogelijk te begeleiden.

1. Ontwikkeling van de institutionele basis van het Syndicaat

a. Het lidmaatschap van lokale overheden in de Alpes de Haute-Provence realiseren

b. Verbeteren van het grondbeheer (openbaar hydro-elektrisch domein overgedragen aan EDF, grond van het departement ter beschikking gesteld aan het Syndicat)

c. Institutionele (staat, regio, Conservatoire du Littoral, Pays) en technische (RRGMA, UPACA, enz.) partnerschappen versterken2. Het aanbod van nautisch toerisme structureren en versterken

a. Zorgen voor een kwalitatieve ontwikkeling van de watersport door middel van een globaal ontwikkelingsplan (kade en tewaterlatingshelling, verzorgingsplaats, brandstofpomp, droge haven, enz.)

b. Zorgen voor aanvulling en diversificatie van de lokale toeristische economie (regionaal APN-programma)

c. De noodzakelijke professionalisering van de spelers in Serre-Ponçon ondersteunen

d. Streven naar kwaliteitscertificering voor locaties voor watersporttoerisme (blauwe vlag, label "toerisme en handicap", enz.)

3. Waterbronnen beschermen en beter beheren

a. Een stroomgebiedcontract Serre-Ponçon/Haute Durance uitvoeren

b. De duurzame ontwikkeling van nautische activiteiten voor toerisme garanderen (aanpassing aan getijdengebied, brandstofpomp, aanloopgebied), met name op basis van de diagnose "Schone havens"

c. Samenwerken op de schaal van het waterscheidingsgebied van de Durance (EPTB, SAGE, SOURSE)4. Bied duurzame oplossingen voor de toeristische en ecologische uitdagingen van de staart van het stuwmeer (Durance-tak)

a. Een operationeel beheersplan goedkeuren voor de staart van het stuwmeer van de "Durance", rekening houdend met de specifieke uitdagingen van de sector (getijdenverschil, zandwinden, nautische activiteiten, ecologische verbinding "stroomopwaarts", extracties, enz.)5. Het S.M.A.D.E.S.E.P. voorzien van een werkinstrument dat is aangepast aan zijn missies en zijn werking

a. Werkplaatsen (boten en uitrusting voor openbare werken) en opslagplaatsen zo dicht mogelijk bij de hoofdactiviteit (aan de oever van het meer) ter beschikking stellen

b. Het institutionele bestaan van het Syndicat duidelijker maken rond een functionele locatie, zowel technisch (kantoor havenmeester) als administratief (hoofdkantoor)

c. Het digitale beheer van de databases die aan het Syndicat zijn toevertrouwd verbeteren (Web GIS)Deze strategische richtingen kunnen organisatorisch worden benaderd door middel van 3 divisies die alle onderwerpen bestrijken waarop het S.M.A.D.E.S.E.P. moet ingrijpen.

Een van de verantwoordelijkheden van S.M.A.D.E.S.E.P. is het beheren en uitvoeren van alle activiteiten ter bevordering en ontwikkeling van het toerisme binnen haar bevoegdheidsgebied. Het doel van de eenheid voor duurzame toeristische ontwikkeling is het structureren en onderhouden van het toeristisch aanbod, voornamelijk nautisch, op het meer van Serre-Ponçon en zijn oevers.

1. Zorgen voor economische ontwikkeling door het toeristische aanbod in de verschillende seizoenen te consolideren

Met het oog op de ontwikkeling en de harmonisatie van de watersport-, toeristische en sportieve activiteiten die op het stuwmeer en zijn oevers worden beoefend, en om de site te beschermen tegen het risico van een wildgroei van ongelijksoortige en lelijke ontwikkelingen, is de "toerismecommissie" de instantie die verantwoordelijk is voor het voorstellen van de meest geschikte acties op het gebied van toerisme op het meer van Serre-Ponçon. Het doel is om de complementariteit en de noodzakelijke diversificatie van de lokale toeristische economie te waarborgen met respect voor het milieu van Serre-Ponçon.

SMADESEP heeft de voorwaarden vastgesteld voor het gebruik van het openbare hydro-elektrische domein en de verschillende nautische, toeristische en sportieve activiteiten die op het stuwmeer en zijn oevers worden uitgeoefend.

Op verzoek van de belanghebbende onderzoekt de "Commission du Tourisme" de aanvraag en geeft door middel van een overeenkomst een vergunning voor tijdelijk gebruik (AOT) af, waarin het doel en de duur van het gebruik nauwkeurig worden aangegeven. Voor de vergunning, die altijd op onzekere en herroepelijke basis wordt verleend, moet een vergoeding worden betaald voor het bezetten van het openbaar domein.

Alle aanvragen moeten voor 31 december worden ingediend voor een activiteit die voor de volgende zomer wordt voorgesteld. Het Comité Toerisme komt elk jaar vóór 31 maart bijeen om de aanvragen te onderzoeken.

Procedures voor vergunningen voor tijdelijke bezetting

Voorelk project voor een tijdelijke installatie op het openbare hydro-elektrische domein van Serre-Ponçon moetaltijd eersteen AOT-overeenkomst worden aangevraagd.

Als deze overeenkomst wordt verleend , doet dit op geenenkele manier afbreuk aan andere toepasselijke wetgeving (kustwetgeving, bouwvergunningen, enz.).

Het gemeenschappelijke juridische instrument is detijdelijke gebruiksvergunning, waarvoor een vergoeding moet worden betaald en die altijd op persoonlijke, onzekere en herroepbare basis wordt afgegeven.

Rond het meer van Serre-Ponçon is een commissie "Toerisme" opgericht, die als belangrijkste doel heeft aanvragen voortijdelijke bezettingsvergunningen te onderzoeken en de adviezen van de betrokken instanties te horen.

Voor elke aanvraag, verlenging of wijziging van een AOT in Serre-Ponçon moet een dossier worden ingevuld en teruggestuurd naar SMADESEP (aanvraagdossier AOT) met de te verstrekken documenten.

Selectiecriteria voor AOT-aanvragen :

  1. Kwaliteit van de aanvraag: ondernemingsplan, gecreëerde banen, kwaliteit van de aanvraag, enz.
  2. Door de aanvrager geplande investering voor zijn project
  3. Integratie van het project in de directe omgeving

Deadline voor AOT-aanvragen: Wijzigen

Alle AOT-aanvragen moeten worden ingediend bij het S.M.A.D.E.S.E.P, afdeling Toerisme, uiterlijk op30 september van het jaar "n-1" voor een installatie die gepland is voor het jaar "n+1". (Bijvoorbeeld: voor een installatie vanaf 2024 moeten de aanvragen uiterlijk op 30 september 2023 worden ingediend).

Tarief voor het gebruik van het openbaar hydro-elektrisch domein :

Voor elk gebruik van het openbaar hydro-elektrisch domein van Serre-Ponçon moet een vergoeding worden betaald:

Lijst van tijdelijke gebruiksovereenkomsten op het openbaar domein van Serre-Ponçon