Beschermen : Divisie Milieu

Bescherming van het aquatisch milieu, verbetering van de waterkwaliteit van het meer, rekening houden met het fenomeen van "exhaussement" aan het uiteinde van het stuwmeer aan de kant van Embrunais en een beter beheer van de watervoorraden op de schaal van de waterscheiding van de Durance zijn allemaal programma's die betrekking hebben op milieukwesties die de kern vormen van de problemen die door het Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) worden aangepakt. Het Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.) is zich bewust van de milieuproblemen die gepaard gaan met de bescherming van de waterbronnen van Serre-Ponçon op regionale schaal en werkt aan de uitvoering van een algemeen beleid om de kwaliteit van het water en de natuurlijke omgeving te verbeteren, als onderdeel van zijn wettelijke milieutaak.

Om de kwaliteit van het water in het stuwmeer te behouden, voert de S.M.A.D.E.S.E.P. al een beleid uit om de risico's op vervuiling te verminderen doorde lozing van afvalwater in de natuurlijke omgeving te verbeteren en hetsaneringssysteem aan te passen. Gemiddeld om de tien jaar controleert het ook de kwaliteit van het meerwater, met als doel een ecologische studie uit te voeren naar de transformatie van een oorspronkelijke oeveromgeving naar een hydro-elektrische meeromgeving. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2006/7/EG betreffende de kwaliteit van het zwemwater heeft het ook onlangs een studie uitgevoerd om "kwetsbaarheidsprofielen op te stellen voor de badzones van Serre-Ponçon" (zie bestek), bedoeld om de risico's van vervuiling van het zwemwater te beoordelen, in de context van actief beheer van badzones en preventieve sluiting van stranden.

In het kadervan de voorbereiding van het stroomgebiedcontract heeft de S.M.A.D.E.S.E.P. de rol van projectleider op zich genomen voor het opstellen van een "Globaal beheersplan voor de Haute-Durance" (zie CCTP), met name bedoeld om het objectieve profiel van de waterloop stroomopwaarts van de Durance vast te stellen, om vervolgens een beheer- en onderhoudsplan op te stellen in overeenstemming met artikel L 215-15 van de Code de l'environnement. Het opstellen van een dergelijk beheersplan is des te noodzakelijker voor het opstellen van het waterscheidingscontract, omdat het onderhoud van de Durance voortaan moet worden aangepast aan de aanvoer van materialen uit de waterlopen: dit principe houdt in dat de winning van aggregaten uitsluitend moet worden beperkt om overstromingsrisico's te voorkomen, terwijl tegelijkertijd moet worden ingespeeld op de uitdagingen in verband met het herstel van de ecologische omgeving en de opmerkelijke erfgoedhabitats.

Dit fysieke beheer van de waterloop heeft dus tot doel een beter beheer van de overstromingsrisico's mogelijk te maken (om de veiligheid van eigendommen en personen te garanderen), een betere beheersing van de toevoer van macroafval aan de staart van het stuwmeer en een beter beheer van het transport van vaste stoffen over de Durance. Debelangen van het S.M.A.D.E.S.E.P. zijn gericht op het verminderen van de milieu- en gezondheidsoverlast die wordt veroorzaakt door de verschijnselenzandverstuiving en wind op het Chadenas-plateau.

Als onderdeel van het beheerplan en het stroomgebiedcontract zal het S.M.A.D.E.S.E.P. ook bijdragen aan het behoud van aquatische milieus en de bescherming van soorten en natuurlijke habitats die van belang zijn voor het erfgoed: pioniermilieus van de actieve strook; mediterrane oeverecosystemen; adoux; benthische en vispopulaties (ontwikkeling van kunstmatige paaigronden op het stuwmeer van Serre-Ponçon)... maar ook aan hun ontwikkeling voor het toerisme, door menselijke activiteiten te organiseren om hun impact op deze milieus te verminderen. Met het oog op het behoud van de kwetsbare ecosystemen en de kwaliteit van het water van Serre-Ponçon, en tegelijkertijd de economische activiteit in dit gebied te ondersteunen, heeft het S.M.A.D.E.S.E.P. een "diagnostische studie van de milieusituatie van het water van Serre-Ponçon" heeft uitgevoerd (zie de Port Propres-studie), bedoeld om de impact van de havenfaciliteiten op het water van Serre-Ponçon te beoordelen en vervolgens de milieukwaliteit van het stuwmeer te verbeteren door structurerende voorzieningen aan te brengen die de vervuiling helpen verminderen. Deze strategie komt overeen met de wens van de gekozen vertegenwoordigers van Serre-Ponçon om de duurzame ontwikkeling van het toerisme op dit grote meer in de zuidelijke Alpen te bevorderen.

Ten slotte, om een rechtvaardige verdeling van de waterbronnen te garanderen, zowel wat betreft het gebruik als de kwaliteit van de bron, zowel op Serre-Ponçon als in de middelste en onderste Durance, werkt de S.M.A.D.E.S.E.P. samen op de schaal van de waterscheiding van de Durance (EPTB, SDAGE) met verschillende regionale partners (SMAVD, PNRQ, PNRV, NATURA 2000 Steppique durancien, Commission géographique Durance), en neemt actief deel aan het overleg met verschillende wateractoren op regionaal niveau (RRGMA, SOURCE-workshops, enz.).

Het landschapsplan van Serre-Ponçon

De uitvoering van deLoi Littoral is een echte moeilijkheid voor de lokale autoriteiten van Serre-Ponçon. Zo is de identificatie van "opmerkelijke gebieden", deels gebaseerd op de landschappelijke karakterisering van een kunstmatig bergreservoir, niet gebaseerd op een visie die door de meerderheid wordt gedeeld.

Deze constatering, die de voorbereiding van lokale stedenbouwkundige documenten verzwakt, bracht het S.M.A.D.E.S.E.P. en haar partners ertoe om een algemene studie van de hellingen van het grote Alpenmeer te maken. Het initiatief, met vrij afgebakende doelstellingen, sloot goed aan bij de projectoproep die in december 2012 werd gelanceerd door het Ministerie van Ecologie voor de productie van " Landschapsplannen ". De aanvraag van Serre-Ponçon, die werd geselecteerd uit 25 van de ongeveer honderd ingediende projecten, voldeed aan de belangrijkste subsidiabiliteitscriteria die eerder door de overheid waren gedefinieerd: openbaar beheer door een lokale overheid, een specifiek gebied met een relevante perimeter en grote landschappelijke problemen die een intergemeentelijke aanpak vereisen.

Deze kans, in de vorm van financiële steun van € 30.000 over 2 jaar, aangevuld met € 20.000 van de PACA-regio, heeft het project in staat gesteld een bredere kijk te krijgen op de problemen waar het gebied mee te maken heeft, door verder te kijken dan het regelgevingskader van de Loi Littoral (Franse kustwet) en een echte ambitie voor het landschap aan te gaan.

Het doel is om een toekomstgerichte benadering te kiezen voor de ontwikkeling van het landschap en om deze transformaties te ondersteunen door middel van een echt gedeeld territoriaal project. Het landschapsplan bestaat noodzakelijkerwijs uit drie componenten: analyse van het landschap en de dynamiek ervan, bepaling van kwaliteitsdoelstellingen voor het landschap en definitie van acties.

Het is dus eenbesluitvormingsinstrument dat de lokale actoren samenbrengt om zich collectief de landschapsproblemen van Serre-Ponçon eigen te maken. Het vormt de basis voor een echt landschapsbeleid dat, over de administratieve grenzen heen, gebaseerd is op een samenhangende en globale visie op het meer en zijn hellingen. Ten slotte beantwoordt het aan de doelstellingen van kwaliteit, bescherming en verbetering van het landschap, dat een ecologische dimensie rond het meer omvat als gevolg van de toepassing van de Loi Littoral.

Om dit te bereiken hebben we Caroline Giorgetti gevraagd, een landschapsarchitect die deel uitmaakt van een multidisciplinair team (stedenbouwkundige, architect, natuuronderzoeker), om gekozen vertegenwoordigers, technici en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij bij haar werk te betrekken. Van het waargenomen landschap naar het geleefde landschap, de aanpak is ontworpen om een link te weven waarrond geleidelijk een gemeenschappelijke landschapscultuur kanworden opgebouwd.