Het vakbondscomité Missies, werking en commissies

Het in mei 1997 opgerichte Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.DE.SE.P.) is een openbaar bestuursorgaan dat bestaat uit het departement Hautes-Alpes, het departement Alpes de Haute-Provence, de Communauté de Communes de Serre-Ponçon, de Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon en de Communauté de Communes de Serre-Ponçon Val d'Avance.

De doelstellingen?

Coherente ontwikkeling voor kwaliteitstoerisme: dit is de belangrijkste doelstelling die de 11 gemeenten aan de rand van het bekken van Serre-Ponçon in de Hautes-Alpes verenigt: Baratier, Crots, Embrun, Savines-le-Lac, Le Sauze du Lac, Prunières, Puy[S1] -Sanières, Chorges, Rousset, Lauzet-Ubaye en Ubaye Serre-Ponçon.

Wat doet het?

De belangrijkste taak van het S.M.A.DE.S.E.P. is het beheren en uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de valorisatie, de ontwikkeling van het toerisme, de bescherming van het milieu en de ontwikkeling van het gebied binnen haar territoriale bevoegdheid.

In deze context is het haar taak om :

 1. Het structureren en versterken van het toeristisch aanbod, voornamelijk nautisch, door :

 • de kwalitatieve ontwikkeling van de pleziervaart te garanderen, in het kader van een evenwichtig beheer van de vormen van gebruik die op het stuwmeer worden georganiseerd,

 • te zorgen voor de complementariteit en noodzakelijke diversificatie van de lokale toeristische economie,

 • de professionalisering van de betrokkenen te ondersteunen,

 • te streven naar erkenning van Serre-Ponçon door middel van het labelen van zijn watersportplaatsen.

2. De aquatische rijkdommen beschermen en beter beheren door :

 • binnen haar statutaire opdracht bij te dragen aan de uitvoering van het waterscheidingscontract "Serre-Ponçon / Haute-Durance",

 • de duurzame ontwikkeling van het watertoerisme te garanderen,

 • haar acties te coördineren met de gebruikers van de waterbronnen op de schaal van het stroomgebied van de Durance.

3. Het bieden van duurzame oplossingen voor de toeristische en milieuproblemen die specifiek zijn voor de samenloopgebieden van de Durance en de Ubaye.

Het heeft ook de bevoegdheid om zijn eigen acties te bevorderen, zonder territoriale beperkingen.

Wie doet wat?

Een team van 7 administratieve medewerkers en 6 technische medewerkers voert alle operationele taken van het Syndicat uit. Seizoenarbeiders en dienstverleners vullen dit vaste personeel aan tijdens de zomerperiode, om een goed beheer van de havens en de bewaking en dagelijkse schoonmaak van de 8 openbare stranden van het meer te garanderen.

In overeenstemming met de statuten worden de activiteiten en prestaties van het S.M.A.DE.SE.P. zelf gefinancierd door de departementen Alpes de Haute-Provence en Hautes-Alpes door middel van een bijdrage die in totaal de helft bedraagt van het lidmaatschapsgeld dat aan het Syndicat wordt betaald.

De drie intergemeentelijke structuren die lid zijn dragen samen de andere helft van deze statutaire bijdrage bij. De bijdrage wordt vastgesteld op basis van vier criteria, die uitsluitend van toepassing zijn op de gemeenten aan de oevers van het meer die lid zijn van elk van deze intercommunales:

 • 1/4 in verhouding tot het totale fiscale potentieel (jaarlijks bijgewerkt),

 • 1/4 in verhouding tot de bevolking (algemene volkstelling),

 • 1/4 in verhouding tot de lengte van de gemeentelijke oeverlijn (op 780 m hoogte van het NGF-meer),

 • 1/4 in verhouding tot de lengte van de gemeentelijke oevers die ontwikkeld kunnen worden (op 780 m hoogte van het NGF-meer). Deze lengte, vastgesteld op 14,31 kilometer in totaal, bepaalt het geografische gebied waarbinnen de S.M.A.DE.SE.P. gemachtigd is om oeverontwikkelingswerken uit te voeren en aanbieders van nautische activiteiten te vestigen. Het kan worden herzien bij besluit van het Syndicaatcomité met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

De bijdragen van alle overheidsinstanties die deel uitmaken van het S.M.A.DE.SE.P. vormen echter slechts een deel van haar middelen, die voornamelijk afkomstig zijn uit havenactiviteiten (verhuur van ligplaatsen, verkoop van brandstof in pontonservicestations, vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein betaald door aanbieders van activiteiten).

Net als alle andere overheidsinstellingen wordt de openbare instelling bestuurd door een raad van bestuur (bekend als het Comité syndical), waarin de gekozen vertegenwoordigers van de lokale overheden die deel uitmaken van het syndicat mixte zitting hebben. De werking van deze vergadering wordt geregeld door een huishoudelijk reglement, dat werd herzien bij deliberatie nr. 2020-40 op 10 november 2020, waarin de organisatorische en institutionele werking van de openbare instelling duidelijker wordt omschreven.

Welke domeinen bestrijkt de S.M.A.DE.SE.P.?

De S.M.A.DE.SE.P. is verantwoordelijk voor delen van het gemeentelijke grondgebied van de gemeenten die lid zijn van de EPCI's en die grenzen aan het meer van Serre-Ponçon, d.w.z. :

 • Onder 784 m NGF, op terreinen die aan Electricité de France zijn toegekend en bij overeenkomst ter beschikking zijn gesteld van het Syndicat Mixte,

 • Op de hellingen van het Lac de Serre-Ponçon, op terreinen die door het Département des Hautes-Alpes bij overeenkomst ter beschikking van het Syndicat Mixte zijn gesteld,

 • Alsmede op elk terrein gelegen buiten dit verantwoordelijkheidsgebied, speciaal ter beschikking gesteld of overgedragen aan de gemengde vereniging voor de uitoefening van haar materiële bevoegdheden.

Samenstelling van de vakbondscommissie

De besluitvormende vergadering van SMADESEP, bekend als het Syndicaal Comité, neemt de beslissingen die het lot van de openbare instelling bepalen. Het Syndicaal Comité bestaat uit 25 bestuurders en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten lokale overheden en openbare instellingen:

De zetelverdeling onder de aangesloten gemeenten en openbare instellingen is als volgt:
➢ 11 vertegenwoordigers van de Communauté de Communes de Serre-Ponçon,
➢ 4 vertegenwoordigers van de Communauté de Communes de la Vallée d'Ubaye - Serre-Ponçon,
➢ 1 vertegenwoordiger van de gemeente Serre-Ponçon - Val d'Avance,
➢ 2 vertegenwoordigers van het Département des Alpes de Haute-Provence,
➢ 6 vertegenwoordigers van het departement Hautes-Alpes.

en 4 vertegenwoordigers van de geassocieerde ledenstructuren gevormd door de ontwikkelingsmaatschappijen en de kamers van koophandel en industrie van de Alpes de Haute-Provence en Hautes-Alpes (in uitvoering)
De vertegenwoordigers van de departementen hebben elk 2 stemrechten.
Elke afgevaardigde kan een volmacht krijgen van een afgevaardigde die verhinderd is.

Hoe het werkt van de beraadslagende vergadering

Elke vakbondsafgevaardigde, benoemd bij besluit van de lokale overheid die lid is van SMADESEP, kan zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervangend raadslid.

Het Comité Syndical komt minstens eenmaal per kwartaal in gewone zitting bijeen. De besluitvormende vergadering baseert haar beslissingen op voorstellen van het bureau, de aanbestedingscommissie (of contractcommissie), de delegatiecommissie voor openbare diensten en de drie adviescommissies die zij heeft opgericht voor communicatie/commercialisering, toerisme en het Waarnemingscentrum van het meer.

Commissies thema's

Op verzoek van het Syndicaat onderzoeken de adviescommissies zaken die de voorzitter hen voorlegt. Ze zijn in het bijzonder bevoegd om ontwerpresoluties die betrekking hebben op hun activiteitensector te initiëren of er verslagen over op te stellen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van de uitvoering en het toezicht op de besluiten van SMADESEP in het veld, door middel van lokaal overleg. Indien nodig, betrekken de commissies gekwalificeerde personen van de technische afdelingen van lokale overheden, overheidsinstellingen of -administraties, groepen deskundigen, beroepsorganisaties of -verenigingen en de partners van SMADESEP voor de betreffende activiteitensector. Elke "extra-vakbondscommissie" bestaat van rechtswege uit de voorzitter (of zijn vertegenwoordiger), vier raadsleden van het Syndicat Mixte (die zich kunnen laten vertegenwoordigen door hun respectieve plaatsvervangers) en de directeur van SMADESEP. (of zijn vertegenwoordiger). Deze laatste verzorgt het secretariaat van de vergaderingen. Om ervoor te zorgen dat de overlegvergadering zo representatief mogelijk is en om te garanderen dat de afgevaardigden van het Syndicat Mixte voldoende beschikbaar zijn om hun taken binnen elke commissie uit te voeren, worden de vier administrateurs van het Syndicat Mixte, voor zover mogelijk, slechts eenmaal benoemd om zitting te nemen in deze verschillende extracommissies.

In een besluit van SMADESEP wordt de afvaardiging van de Syndicaatsraadsleden naar elke commissie vastgelegd. Deze kunnen hun respectieve rapporteurs benoemen, die personen van buiten het Syndikaal Comité kunnen zijn. In dit geval worden de rapporteurs van elke commissie uitgenodigd om de overlegvergaderingen van het Syndicat Mixte bij te wonen om, indien nodig, de inhoud van het werk van de commissies aan de Raadsleden door te geven. De commissies hebben geen beslissingsbevoegdheid en brengen hun adviezen uit bij meerderheid van de aanwezige leden, zonder dat een quorum vereist is.

De vergaderingen van deze commissies zijn niet openbaar, maar er kunnen indien nodig gesprekspartners aan deelnemen die door de voorzitter van de S.M.A.D.E.S.E.P. of door de rapporteur van de betreffende commissie relevant worden geacht.

De raamovereenkomst

SMADESEP is door EDF aangesteld om het publieke hydro-elektrische domein van Serre-Ponçon te beheren, dat aan het bedrijf is toegekend in het kader van de wet van 1955 tot oprichting van de Durance faciliteiten, en dus ook de stuwdam.

Als vervolg op verschillende partnerschappen die in 1999 zijn geformaliseerd, versterkt de "kaderovereenkomst" van 16 juni 2008 de banden tussen SMADESEP en EDF aanzienlijk tot het einde van de concessie van EDF in 2052.

Voor alle socio-professionele actoren die rond dit prachtige stuwmeer werken, is een langetermijnverbintenis met hun project noodzakelijk om een duurzame en harmonieuze ontwikkeling van hun activiteiten te garanderen, om projecten op langere termijn te ontwerpen en zich te verbinden tot investeringen, om gemoedsrust te krijgen in het dagelijkse leven en om zich de toekomst voor te stellen met een engagement voor kwaliteit.

Dit is de reden waarom - concreet - de tijdelijke bewonersvergunningen die sinds 2008 aan hen zijn afgegeven, nu voor 10 jaar gelden.

Voor SMADESEP vraagt het om inzet, overtuiging en tijd om precieze en eerlijke regels tot leven te brengen, ze te delen en ervoor te zorgen dat ze door iedereen worden nageleefd om de schoonheid van het gebied te behouden en controle te houden over de ontwikkeling ervan.

Daarom is er voor iedereen een handvest van goed gedrag opgesteld waarin de voorwaarden voor het gebruik van de oevers van het meer van Serre-Ponçon zijn vastgelegd. Het garandeert respect voor de schoonheid van het gebied en controle over de ontwikkeling ervan.

Voor lokale verkozenen en besluitvormers kan lokale economische ontwikkeling niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd of bedacht. Door dit partnerschap, door de toegang tot de rivieroevers te bevorderen en omstandigheden te creëren die bevorderlijk zijn voor het voortbestaan van activiteiten op de lange termijn, en door een ontwikkeling van hoge kwaliteit te garanderen, bieden EDF en SMADESEP hen een lokaal engagement dat op de lange termijn gegarandeerd is.

Voor EDF, ten slotte, is de mogelijkheid om duurzaam vertrouwen op te bouwen een garantie voor verdere vooruitgang in het delen van onze respectieve uitdagingen, waardoor we de tijd hebben om de nieuwe uitdagingen en verwachtingen rond het gebruik van water te begrijpen en erop te anticiperen.