Ik wil graag werken aan de oevers van het meer

Met het oog op de ontwikkeling en harmonisatie van de watersport-, toeristische en sportieve activiteiten die op het stuwmeer en de oevers worden beoefend, en om het gebied te beschermen tegen het risico van een wildgroei van ongelijksoortige en lelijke ontwikkelingen, zijn de twee jaarlijkse "toerismecommissies" de instantie die verantwoordelijk is voor het voorstellen van de meest geschikte acties op het gebied van toerisme op het meer van Serre-Ponçon. Het doel is om de complementariteit en noodzakelijke diversificatie van de lokale toeristische economie te waarborgen met respect voor het milieu van Serre-Ponçon.

SMADESEP heeft de voorwaarden vastgesteld voor het gebruik van het openbare hydro-elektrische domein en de verschillende nautische, toeristische en sportieve activiteiten die op het stuwmeer en zijn oevers worden uitgeoefend.

Op verzoek van de geïnteresseerde onderzoeken de 2 jaarlijkse "toerismecommissies" de aanvraag en geven door middel van een overeenkomst een tijdelijke bezettingsvergunning (AOT) af, waarin het doel en de duur van het gebruik nauwkeurig worden aangegeven. De vergunning, die altijd op precaire en herroepbare basis wordt verleend, is onderworpen aan een vergoeding voor het bezetten van het openbaar domein.

Alle aanvragen moeten worden ingediend :

  • vóór 30 september voor een voorgestelde activiteit die in december aan het Comité voor Toerisme moet worden voorgelegd.

    Deze twee commissies zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van projecten voor uitvoering (onder voorbehoud van goedkeuring door de commissie) tijdens het volgende zomerseizoen.

Procedures voor vergunningen voor tijdelijke bezetting

Voor elk project voor een tijdelijke installatie op het openbare waterkrachtdomein van Serre-Ponçon moet in elk geval eersteen AOT-overeenkomst worden verkregen.

Als deze overeenkomst wordt verleend , doet zegeenszins afbreuk aan andere toepasselijke wetgeving (kustrecht, bouwvergunningen, enz.).

Het gemeenschappelijke juridische instrument is detijdelijke gebruiksvergunning, tegen betaling en altijd persoonlijk, onzeker en herroepbaar.

Er iseen commissie "Toerisme" opgerichtvoor het merengebied van Serre-Ponçon , met als belangrijkste doel het onderzoeken van aanvragen voortijdelijke bezettingsvergunningen en het horen van de adviezen van de betrokken instanties.

Voor elke aanvraag, verlenging of wijziging van een AOT in Serre-Ponçon moet een dossier worden ingevuld en teruggestuurd naar SMADESEP (aanvraagdossier AOT) met te verstrekken documenten.

Selectiecriteria voor AOT-aanvragen :

  1. Kwaliteit van de aanvraag: ondernemingsplan, gecreëerde banen, kwaliteit van de aanvraag, enz.
  2. Door de aanvrager geplande investering voor zijn project
  3. Integratie van het project in de directe omgeving

Deadline voor AOT-aanvragen:

Alle AOT-aanvragen moeten worden ingediend bij de S.M.A.D.E.S.E.P, afdeling Toerisme :

  • uiterlijkop 30 september van het jaar "n-1" om in december "n-1" door het comité te worden behandeld voor een installatie die gepland is voor het jaar "n+1". (bijv. voor een installatie die in 2024 begint, moeten de aanvragen uiterlijk op 30 september 2023 worden ingediend).

Houd er rekening mee dat alle aanvragen voor grote wijzigingen vóór 30 juni aan ons moeten worden gemeld om te voldoen aan onze publicatieverplichting.

Tarief voor het in gebruik nemen van het openbaar hydro-elektrisch domein :

Voor elke bezetting van het openbaar hydro-elektrisch domein van Serre-Ponçon moet een vergoeding worden betaald:

Lijst van tijdelijke bezettingsovereenkomsten op het openbare domein van Serre-Ponçon

Lijst van COT met begin- en einddatum

Ik wil mijn AOT wijzigen Grote modificatie en eenvoudige modificatie: het verschil begrijpen.

Als begunstigde van een AOT bent u verantwoordelijk voor het informeren van de afdeling Toerisme over alle wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw AOT, bijvoorbeeld in het geval van een toename van activiteiten, extra bouwwerkzaamheden of geplande werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering.

Onderstaande tabel geeft de te volgen procedure weer:

tableau des typologies de modifications AOT
smadesep

Enkele huidige TOC's op het meer...