Begroting van de Unie

ob
smadesep

Het begrotingsdebat In een paar woorden ....

Het begrotingsdebat is een essentiële fase in de begrotingsprocedure voor lokale overheden. Het helpt om gekozen vertegenwoordigers te informeren en bevordert de participatieve democratie in de overlegvergaderingen, vaak door de acties van de publiek-private samenwerking over meerdere begrotingsjaren te projecteren. Het bevat de volgende informatie

  • de hypothesen die gebruikt zijn bij het opstellen van de ontwerpbegroting, gebaseerd op prognoses van de beleidsuitgaven en -inkomsten ;

  • een presentatie van de meerjarige verplichtingen, met name op het gebied van investeringen;

  • de geplande investeringsrichtsnoeren eninformatie over de structuur en het beheer van de uitstaande schuld.

  • Streefcijfers voor de werkelijke huishoudelijke uitgaven en de financieringsbehoeften van de gemeente.

Het oriënterende begrotingsdebat maakt het dus mogelijk om de financiële situatie van het Syndicat Mixte te evalueren, om de budgettaire keuzes beter te preciseren die moeten worden gemaakt in functie van het weerbaarheidsplan voor het meer van Serre-Ponçon zoals goedgekeurd door deliberatie nr. 2023-36 van 8 november 2023, de voorziene financiële steun hiervoor van de belangrijkste institutionele partners en het vermogen tot zelffinanciering dat door de leden van het openbaar lichaam kan worden gemobiliseerd. De begrotingsanalyse is met name gebaseerd op de balans zoals voorlopig opgesteld door de S.M.A.D.E.S.E.P.-diensten.

Hieronder volgt een overzicht van de begrotingsrichtlijnen voor 2024

le barrage
office de tourimse de Serre-Ponçon

  • Een gunstige balans voor 2023

De voorlopige balans voor het begrotingsjaar 2023 toont totale uitgaven van 2,65 miljoen euro, waarbij de investeringen beperkt blijven tot 770 000 euro. Ondanks de budgettaire programmering van de werken die werd vastgelegd bij de stemming over de begroting op 11 april 2023, zijn deze investeringsoperaties niet van start gegaan omdat het meerpeil aan het einde van het jaar erg hoog bleef.

Anderzijds heeft de werking van het Syndicat weer een zekere normaliteit bereikt na de impact van het uitzonderlijke zomerse getijdenverschil van 2022: de uitgaven en inkomsten hebben een zeer duidelijke stijging gekend die enerzijds verband houdt met de terugkeer van de nautische activiteit op het meer (verkoop van brandstof en verhuur van ligplaatsen) en anderzijds met de engineering die werd gemobiliseerd in het kader van de voorbereiding van het herstelplan voor het Lac de Serre-Ponçon.

In 2023 zal het niveau van de eigen middelen een recordniveau van 1,27 miljoen euro bereiken (exclusief het overgedragen overschot), wat meer dan het dubbele is van de statutaire bijdragen die het syndicat mixte van zijn 5 lidorganisaties ontvangt (namelijk 535.000 euro, dat sinds 2022 is bevroren). Dit resultaat kan met name worden verklaard door de hervatting van de havenactiviteit (en de effectieve marketing ervan) en door de vergoedingen die dit jaar zijn ontvangen voor veiligheidswerkzaamheden aan de staart van het stuwmeer van Embrunais.

Het boekjaar 2023 zal een overschot van meer dan 300.000 euro laten zien, wat dicht in de buurt komt van het overschot van 2021 (+350.000 euro).

  • Ambitieuze prognoses voor 2024

De ambitieuze programmering van het herstelplan is een van de budgettaire prioriteiten van het syndicaat. Naast de in het begin van het jaar geprogrammeerde werkzaamheden (scheepshellingen voor een bedrag van 1,8 miljoen euro incl. btw) worden ook uitgaven voorgesteld voor de ontwikkeling van het watersportcentrum van Saint-Vincent-les-Forts (400.000 euro).

De verwachte stijging van de beleidsuitgaven in de begroting 2024 zal naar verwachting bijna 400 000 euro bedragen, gerechtvaardigd door de stijging van de algemene kosten (om rekening te houden met het inflatoire effect en de post "onvoorzien" van bijna 140 000 euro, dicht bij de 155 000 euro die in de geraamde begroting 2023 was opgenomen), de stijging van de personeelskosten (handhaving van de post van projectmanager voor het herstelplan ondanks de terugkeer van de toerismeambtenaar na een verlof van een jaar, annualisering van 2 technische personeelsleden, volledige uitgaven voor strandbewaking, enz), door de noodzakelijke overboeking naar de investeringsafdeling en door de te verwachten stijging van de financiële lasten (kortetermijnleningen die nodig zijn voor het btw-voorschot en het voorschot op ontvangen subsidies).

Aan de kant van de bedrijfsinkomsten zouden de eigen middelen, behoudens uitzonderlijke droogte die een impact zou kunnen hebben op de zomerwaardering van het meer, op een hoog niveau moeten blijven, waarbij de toepassing van de nieuwe tariefregeling voor de haven en de heffing van AOT-rechten het ontbreken van de tweejaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden om de scheepvaart aan de staart van het stuwmeer veiliger te maken (160.000 euro in 2023) ruimschoots compenseren.

Door rekening te houden met de inflatie van de statutaire bijdragen (overeenkomstig de statuten van de S.M.A.DE.SE.P.) zou deze compensatie kunnen worden gewaarborgd, die noodzakelijk lijkt gezien de investeringen die dit jaar nodig zijn voor het schoonmaken van het stuwmeer (zeer grote hoeveelheden macroafval na de overstromingen van december 2023). Er moet ook worden opgemerkt dat EDF uitzonderlijke steun heeft verleend en zijn gebruikelijke steun met 218.000 euro heeft verhoogd om het veerkrachtplan van het meer te ondersteunen (200.000 euro voor scheepshellingen) en de behandeling van drijfhout op het meer (18.000 euro).

Klik op het bestand hieronder om de volledige begrotingsrichtlijnen te lezen: